Delägande fastigheter

//Delägande fastigheter
Delägande fastigheter2024-01-05T18:11:30+00:00

Adresser till ägare av delägande fastigheter

Fastighetsförteckning/Debiteringslängd med andelstal för samtliga fastigheter som ingår i er samfällighet. Lagfaren ägare är den man främst vill åt i detta fall, men det går även att beställa den taxerade ägaren.

Leveranstid
1-2 dagar, för en aktuell delägarförteckning för medlemsfastigheter med andelstal.

Starta en sökning
Via knappen nedan kan ni genomföra en förfrågan om delägande fastigheter i en samfällighet som kan ligga till grund för en debiteringslängd eller en fastighetsförteckning över samfälligheten eller vägföreningens medlemmar. Att göra en förfrågan om en aktuell delägarförteckning är helt kostnadsfritt. När vi mottagit er förfrågan så återkommer vi med pris på delägarförteckningen som innehåller alla fastighetsägare i samfälligheten och därefter väljer ni när ni vill beställa ut uppgifterna.

Ingen beställning
Att göra sökningen är helt kostnadsfritt och innebär inte att ni beställt registret. Beställningen görs först efter det att ni tackat ja till den offert ni tar emot.

Vad kan en delägarförteckning användas till?
En delägarförteckning för en samfällighet är en lista som innehåller information om alla medlemmar som äger fastigheter eller tomträtter inom samfälligheten. En samfällighet är en organisation som bildas av fastighetsägare inom ett område, exempelvis ett bostadsområde eller en gemensamhetsanläggning, för att hantera och underhålla gemensamma områden och infrastruktur som vägar, grönområden, lekplatser, avloppssystem med mera.

  • Delägarförteckningen är ett viktigt dokument eftersom den identifierar och listar alla medlemmar i samfälligheten samt vilka fastigheter eller tomträtter de äger. Förteckningen kan innehålla följande information:
  • Medlemmarnas namn och kontaktuppgifter: Detta inkluderar namn, adress och kontaktinformation till varje medlem.
  • Fastighetsinformation: Förteckningen listar vilken fastighet eller tomträtt varje medlem äger inom samfälligheten. Detta inkluderar fastighetens eller tomträttens nummer eller beteckning.
  • Andelar eller andelstal: I många samfälligheter har varje medlem en andel i samfälligheten, som används för att fördela kostnader och beslut inom föreningen. Dessa andelar eller andelstal kan också anges i delägarförteckningen.

Delägarförteckningen har flera användningsområden, och en av de viktigaste är som grund för debiteringslängd. En debiteringslängd är en specificerad sammanställning av kostnader och avgifter som ska debiteras varje medlem i samfälligheten. Denna debiteringslängd bygger på medlemmarnas andelar eller andelstal som anges i delägarförteckningen. Genom att använda delägarförteckningen som grund kan samfälligheten rättvist fördela kostnaderna för underhåll, reparationer och andra gemensamma utgifter baserat på medlemmarnas ägarandelar eller andelstal. Detta bidrar till en transparent och rättvis fördelning av ekonomiska resurser inom samfälligheten.

Skicka en offertförfrågan