mail-16  GDPR, reklam & marknadsföring     mail-16  Enskilda upplysningar     mail-16  E-postkontakt     phone-16  Telefonkontakt
 

Produkter

 

Typkoder

Varje ägare samt fastighet representers av en typkod. Nedan ser ni en förteckning över alla typkoder. Vi har dels "Ägartyp - typkod för ägare", dels "Fastighetstyp - typkod för fastigheter". Dessa kan ni ha användning för då ni vill beställa sådant som ej ingår i våra standardkategorier.

 

Saknar ni en målgrupp?

Indelningen av kategorier är baserad på koder för ägartyper och fastighetstyper. Läs mer om kategorier.

Typkod för ägare

00: Fysisk person
01: Staten
21: Enkla bolag
31: Handels/kommanditbolag
41: Bank AB
42: Försäkrings AB
49: Övriga AB
51: Ekonom. föreningar
53: Bostadsrättsföreningar
54: Koop. Hyresgästsförening
61: Ideela föreningar
62: Samfäll. o. Sambruk.
63: Trossamfund
71: Övriga stiftelser
81: Statliga enheter
82: Primärkommun
83: Kommunalförbund
84: Landsting
85: Allmän. försäkr. kassa.
86: Enheter inom Svenska kyrkan.
87: Off. korp. o. anstalt
89: Reg statlig myndighet
91: Oskiftat dödsbo
92: Ömsesidigt förs.bolag
93: Sparbank
94: Understödsföreningar
96: Utländsk juridisk person
98: Övr. sv. jur. person.

Typkod för fastigheter

Fastighetstyp 1 - Lantbruksenheter
100 Lantbruksenhet, inte fastställd typ av
110 Lantbruksenhet, obebyggd
113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr
120 Lantbruksenhet, bebyggd
122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad
121 Lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus/djurstall
180 Lantbruksenhet i nationalpark
181 Lantbruksenhet för skol- & vårdändamål
197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr
199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
Fastighetstyp 2 - Småhusenheter
200 Småhusenhet, inte fastställd typ av
210 Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad
211 Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad
212 Småhusenhet, tomtmark för okänt ändamål
213 Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggn.värde < 50 tKr
220 Småhusenhet, helårsbostad
221 Småhusenhet, fritidsbostad
222 Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader
223 Småhusenhet, med lokaler
240 Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet
280 Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st. FTL)
281 Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
Fastighetstyp 3 - Hyreshusenheter
300 Hyreshusenhet, inte fastställd typ av
310 Hyreshusenhet, tomtmark
311 Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad
313 Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
320 Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder
321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler
322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad
323 Hyreshusenhet, kiosk
324 Hyreshusenhet, parkeringshus/garage
325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler
326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark
380 Hyreshusenhet i nationalpark
381 Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
399 Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
Fastighetstyp 4 - Industrienheter
400 Industrienhet, inte fastställd typ av
411 Industrienhet, tomtmark
412 Industrienhet, med saneringsbyggnad
413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats
414 Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
415 Industrienhet, fiskefastighet
420 Industrienhet, industrihotell
421 Industrienhet, kemisk industri
422 Industrienhet, livsmedelsindustri
423 Industrienhet, metall- och maskinindustri
424 Industrienhet, textil- och beklädnadsindustri
425 Industrienhet, trävaruindustri
426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri
430 Industrienhet, bensinstation
431 Industrienhet, reparationsverkstad
432 Industrienhet, lager
433 Industrienhet, annan övrig byggnad
443 Industrienhet, övrig byggnad f. radiokommunikation
480 Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st. FTL)
481 Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr
498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr
499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
Fastighetstyp 5 - Ägarlägenhetsenheter
500 Ägarlägenhetsenhet, inte fastställd typ av
510 Ägarlägenhetsenhet, obebyggd
513 Ägarlägenhetsenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
520 Ägarlägenhetsenhet, bostad
580 Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st. FTL)
581 Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
Fastighetstyp 6 – Täkter
600 Industrienhet, inte fastställd typ av täktmark
610 Industrienhet, obebyggd täktmark
613 Industrienhet, täkt med byggnadsvärde < 50 000 kr
620 Industrienhet, bebyggd täktmark
699 Industrienhet, täktmark med taxeringsvärde under 1 000 kr
Fastighetstyp 7 - Elproduktionsenheter
700 Elproduktionsenhet, inte fastställd typ av
711 Elproduktionsenhet, outbyggt strömfall
712 Elproduktionsenhet, tomt till kraftvärmeverk
713 Elproduktionsenhet, (vatten) byggn.värde < 50 000
714 Elproduktionsenhet, ersättningskraft
715 Elproduktionsenhet, tomt till kärnkraftverk
716 Elproduktionsenhet, tomt till kondenskraftverk
717 Elproduktionsenhet, tomt till gasturbinanläggning
718 Elproduktionsenhet, tomt till vindkraftverk
719 Elproduktionsenhet, (värme) byggn.värde < 50 000
720 Elproduktionsenhet, vattenkraftverk
730 Elproduktionsenhet, kärnkraftverk
731 Elproduktionsenhet, kondenskraftsverk
732 Elproduktionsenhet, kraftvärmeverk
733 Elproduktionsenhet, gasturbinanläggning
734 Elproduktionsenhet, vindkraftverk
799 Elproduktionsenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
Fastighetstyp 8 - Specialenheter (skatte- och avgiftsfria)
800 Specialenhet, inte fastställd typ av
810 Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad
820 Specialenhet, distributionsbyggnad
821 Specialenhet, reningsanläggning
822 Specialenhet, värmecentral
823 Specialenhet, vårdbyggnad
824 Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning
825 Specialenhet, skolbyggnad
826 Specialenhet, kulturbyggnad
827 Specialenhet, ecklesiastikbyggnad
828 Specialenhet, allmän byggnad
829 Specialenhet, kommunikationsbyggnad
830 Specialenhet, kommunikationsbyggnad / telekommast
890 Specialenhet, försvarsbyggnad

 

Beställ


Samfälligheter - ändamål

01 = Vägar
02 = Vattenförsörjning
03 = Avloppsanläggning
04 = Radio-TV och/eller tele
05 = Elledningar och/eller belysning
06 = Värmeanläggning
07 = Grönområden
08 = Garage och/eller parkering
09 = Kvartersanläggning
10 = Bad och/eller båtanläggning
11 = Anläggning enl. vattenlagen
12 = Skiftessamfälligheter
99 = Övrigt

 
Fastighetsregistret i Gävle AB
Besöksadress: Drottninggatan 9, 80320 Gävle. Postadress: Box 6032 800 06 Gävle.
© 2012 - Alla rättigheter tillhör Fastighetsregistret i Gävle AB.